Oferta

Rejestracja spółek

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w procesie szybkiej i skutecznej rejestracji spółek prawa handlowego, tj. spółki partnerskiej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki komandytowo-akcyjnej i spółki akcyjnej. Po zapoznaniu się z oczekiwaniami przedsiębiorców, ich możliwościami, oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania podatkowe planowanej działalności i koszty prowadzenia , kancelaria doradza w wyborze formy działalności i sporządza umowę spółki, uwzględniającą specyfikę planowanej działalności, jak i jej konfigurację. Doradzając, kładziemy nacisk w szczególności na koszty działalności, aspekty podatkowe i element zaufania do wspólników i ich ewentualnych spadkobierców. Jest to, naszym zdaniem, ważny aspekt formułowania zapisów spółki tak, aby był on dostosowany, do mogących się zdarzyć nieporozumień w przyszłości. Po spisaniu umowy , sporządzamy całą niezbędną dokumentację wymaganą w postępowaniu rejestrowym, wypełniamy stosowne formularze i składamy kompletny wniosek z załącznikami w Sądzie Rejestrowym. Co skutkuje zarejestrowaniem spółki w KRS. Kancelaria będąc pełnomocnikiem, zapewnia sprawny i szybki proces rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nadmieniam, iż posiadamy bogate doświadczenie w rejestracji podmiotów również początkowo nieprowadzących działalności gospodarczej, jak stowarzyszenia i fundacje.

Upadłość konsumencka

Znowelizowane w styczniu 2016 roku prawo upadłościowe, zmieniające przepisy o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka), w sposób znaczący polepszyły pozycję dłużnika-konsumenta. Konsument otrzymał szansę na całkowite „oddłużenie”. Nasz zespół pomoże zarówno dokonać oceny zdolności upadłościowej i sytuacji ekonomicznej, doradzić niezbędne działania umożlwiające złożenie wniosku, sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak również będzie reprezentował dłużnika-konsumenta w toku całego postępowania upadłościowego.

Sprawy gospodarcze

Kancelaria od momentu powstania świadczy w głównej mierze usługi na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie, która obejmuje m.in.: doradztwo przy podejmowaniu bieżących decyzji związanych z prowadzoną działalnością (opiniowanie umów, przygotowywanie pism, wezwań, negocjacje z kontrahentami, doradztwo z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego itd.), jak i zaangażowanie się w spory sądowe związane z wykonywaniem bądź niewykonywaniem umów.

Windykacja

Trudności związane z odzyskaniem należności od dłużników są jednym z największych problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pomoc prawna świadczona przez nasz zespół obejmuje windykację należności na drodze polubownej oraz windykację należności na drodze sądowej w tym:

  • sporządzenie wezwania do zapłaty,
  • wniesienie pozwu,
  • reprezentowanie strony w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji,
  • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji i monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego

Upadłość i restrukturyzacja

Dysponując ogromnym doświadczeniem w zakresie prawa upadłościowego (niegdyś prawa upadłościowego i naprawczego) pomagamy dłużnikom w sprawnym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i strukturyzacyjnego. Nasza oferta obejmuje analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub wniosku restrukturyzacyjnego oraz reprezentowanie w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.